banner.png

Inovacni Strategie

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy je koncepčním dokumentem města pro oblast hospodářské konkurenceschopnosti. Vznikla ve spolupráci města a zástupců výzkumné, akademické, podnikatelské a neziskové sféry. Jejím cílem je najít pražské samosprávě v inovačním prostředí vhodnou roli, která bude podporovat podniky a výzkumné organizace v jejich činnosti a zároveň využívat jejich kapacit pro rozvoj města a naplňování potřeb jeho obyvatel.

Novinky

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

  1. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy. Celý článek

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

  1. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie. Celý článek

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

  1. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie. Celý článek

Memorandum o spolupráci Prahy

  1. prosince – Dne 3. prosince bylo slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci mezi Prahou, Akademií věd ČR a pražskými veřejnými vysokými školami. Celý článek

Panelová diskuze k propojení RIS s dalšími pražskými dokumenty

  1. prosince – Institut plánování a rozvoje uspořádal 25. listopadu 2013 pro odbornou veřejnost panelovou diskuzi. Celý článek

O Regionální inovační strategii hl. m. Prahy

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (RIS HMP) je krajským koncepčním dokumentem, zaměřeným na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Jejím cílem je rozvinout potenciál města v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a najít pražské samosprávě v tomto procesu vhodnou roli. Strategie je zároveň podkladem pro prioritní osu 1 Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Dokument vznikl za účasti řady partnerů, kteří se zapojili do jeho přípravy na pracovních setkáních anebo prostřednictvím připomínkového řízení. Získané podněty přispěly k tomu, že strategie představuje realistický soubor strategických cílů, kterých město může v blízké budoucnosti dosáhnout.

Historie

Hlavní město Praha mělo dosud k dispozici inovační strategii z roku 2004 zpracovanou v projektu BRIS – Bohemian Regional Innovation Strategy, spolufinancovaného z prostředků 5. Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a vývoj. Zpracovatelem projektu BRIS bylo Technologické centrum Akademie věd ČR, partnery byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dnešní IPR Praha) a Euro Info Centrum Praha.

Dokončený dokument s názvem Regionální inovační strategie pro Prahu vzala na vědomí Rada hl. m. Prahy dne 21. 12. 2004.

V roce 2011 bylo rozhodnuto o aktualizaci inovační strategie, neboť tváří v tvář aktuální hospodářské situaci se význam podpory výzkumu, vývoje a inovací jako zdroje ekonomické prosperity ukazuje být klíčovým. To platí pro Prahu stejně jako pro celou Českou republiku. Původní velmi ambiciózní a komplexně pojatá strategie byla přepracována do podoby, která odpovídá pozici Prahy v národním systému podpory výzkumu, vývoje a inovací i jejím finančním možnostem.

RIS HMP byla aktualizována v koordinaci s přípravami Prahy na politiku soudržnosti Evropské unie v období 2014-2020 tak, aby její realizace mohla být spolufinancována ze strukturálních fondů EU.

Dokumenty

Zde jsou Vám k dispozici dokumenty související s aktualizací RIS HMP. Jde o dokumenty připravené městem nebo na jeho objednávku a dále odkazy na související koncepční a analytické dokumenty.

Inteligentní specializace

Inteligentní specializace se principiálně zaměřuje na identifikaci činností, které představují pro region komparativní výhodu, tj. v jakých činnostech existuje nejpravděpodobnější potenciál pro růst a obecně dlouhodobé přínosy pro ekonomiku a konkurenceschopnost regionu. Domény specializace by tak měly obsahovat aktivity, které mají v regionu ekonomický a výzkumný potenciál a zároveň mají nadregionální význam a růstový potenciál, protože je možné předpokládat poměrně vysokou návratnost možných investic a rozvoj konkurenceschopnosti těchto oblastí, které se projeví i na růstu konkurenceschopnosti regionu.

Na základě dostupných podkladů, mapujících prostředí Prahy z hlediska vědy, výzkumu, technologií, jejich aplikací a struktury ekonomických činností, vystupuje řada nosných aktivit, které se dají podle tematické příbuznosti rozdělit do čtyř klastrů aktivit. Následující vstupní návrh domén specializace Prahy vychází z analýz zpracovaných Technologickým centrem AV ČR

Návrh regionálních domén specializace hl. m. Prahy

Klastr aktivit 1 – Vybrané obory Life Sciences (vědy o živé přírodě)

Jako nosné aktivity v rámci věd o živé přírodě je možné v Praze identifikovat:

Klastr aktivit 2 – Vybraná kreativní odvětví

Jako nosné aktivity je možné v Praze identifikovat:

Jde zejména o:

Jako nosné KIBS v rámci Prahy lze identifikovat:

Jak se zapojit

Formulář pro projektové náměty k cílům strategie

Naším cílem je shromáždit náměty konkrétních projektů pro naplnění Regionální inovační strategie hl. m. Prahy a zahájit širší dialog všech, koho se inovační systém v Praze týká. Regionální inovační strategie si klade za cíl přispět k posílení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu Prahy, což nelze realizovat bez aktivního zapojení a spolupráce klíčových aktérů ve městě. Zde máte možnost se s námi podělit o náměty na projekty, které k těmto cílům přispějí. Zajímají nás projekty, které připravujete, i nápady, k nimž by Praha mohla aktivně přispět.

Formulář pro obecné podněty

Zajímají nás Vaše názory na situaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jakou roli by v inovační politice mělo hrát hlavní město Praha. Naším cílem je také zmapování aktivit a služeb, které jsou v Praze pro potřeby výzkumu, vývoje a inovací nabízeny. Níže je proto k dispozici formulář, jehož prostřednictvím můžete městskou správu informovat o svých aktivitách nebo zaslat své náměty. Budou využity při přípravě RIS HMP a během její následné realizace.

Prague Regional Innovation Strategy

Prague Regional Innovation Strategy (PRIS) is a specifically focused conceptual document that elaborates on selected targets of the Prague Strategic Plan and form innovation policy of the Capital City of Prague. Its goal is to develop the city’s potential in the field of research, development and innovation and to find a suitable role for the Prague local government in this process. It is intended for all those who have an interest in increasing the competitiveness of the capital and the domestic and international awareness of the city’s economic parameters and qualities.

Innovation policy is based on co-operation with external partners who got involved either at working meetings or through the public consultation process. Their suggestions were of particular importance in helping the document become a realistic set of objectives that the city can achieve in the coming years to become an active facilitator of innovation eco-system development.

The maintenance of this quality will be overseen by a partnership platform, the Prague Innovation Council, an informal advisory body of representatives of the city, research organisations, the business sector and selected State institutions.

The strategy also serves to meet the ex-ante conditionality for using support from the European Structural and Investment Funds for 2014 to 2020. It is thus a key foundation for Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic.

The strategy will be implemented through a regularly updated action plan (currently under preparation) as a set of short to medium-term projects supported by the city.