O Regionální inovační strategii hl. m. Prahy

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (RIS HMP) je krajským koncepčním dokumentem, zaměřeným na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Jejím cílem je rozvinout potenciál města v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a najít pražské samosprávě v tomto procesu vhodnou roli. Strategie je zároveň podkladem pro prioritní osu 1 Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Dokument vznikl za účasti řady partnerů, kteří se zapojili do jeho přípravy na pracovních setkáních anebo prostřednictvím připomínkového řízení. Získané podněty přispěly k tomu, že strategie představuje realistický soubor strategických cílů, kterých město může v blízké budoucnosti dosáhnout.

Historie

Hlavní město Praha mělo dosud k dispozici inovační strategii z roku 2004 zpracovanou v projektu BRIS – Bohemian Regional Innovation Strategy, spolufinancovaného z prostředků 5. Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a vývoj. Zpracovatelem projektu BRIS bylo Technologické centrum Akademie věd ČR, partnery byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dnešní IPR Praha) a Euro Info Centrum Praha.

Dokončený dokument s názvem Regionální inovační strategie pro Prahu vzala na vědomí Rada hl. m. Prahy dne 21. 12. 2004.

V roce 2011 bylo rozhodnuto o aktualizaci inovační strategie, neboť tváří v tvář aktuální hospodářské situaci se význam podpory výzkumu, vývoje a inovací jako zdroje ekonomické prosperity ukazuje být klíčovým. To platí pro Prahu stejně jako pro celou Českou republiku. Původní velmi ambiciózní a komplexně pojatá strategie byla přepracována do podoby, která odpovídá pozici Prahy v národním systému podpory výzkumu, vývoje a inovací i jejím finančním možnostem.

RIS HMP byla aktualizována v koordinaci s přípravami Prahy na politiku soudržnosti Evropské unie v období 2014-2020 tak, aby její realizace mohla být spolufinancována ze strukturálních fondů EU.

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii

12. září 2014 – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Regionální inovační strategii hl. m. Prahy.

Návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy po připomínkách

27. června 2014 – Po připomínkovém řízení zveřejňujeme aktualizovaný návrh Regionální inovační strategie.

Zveřejněn návrh Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

10. dubna 2014 – Praha představuje návrh Regionální inovační strategie.


Vaše náměty

Pro své náměty a připomínky využijte kontaktní formulář.